فواید درمانی و دارویی مار

فواید درمانی و دارویی مار

خواص و فواید درمانی و دارویی مار

فوايد: كشيدن پيه آن مانع ريزش آب در چشم/ ماليدن پوست سوخته آن با روغن تخم كتان جهت نواصير كهنه

آويختن پوستى كه هر سال می‏اندازد بر ران زنان موجب سرعت تولد طفل

بخور آن جهت سقط جنين

طلاى تخم مار با سركه و بوره جهت ازاله لك‏هاى سفيد پوست.

ادامه مطلب فواید درمانی و دارویی مار